Wypadek przy pracy

Na każdym szkoleniu okresowym z BHP omawiane jest definicja wypadku w pracy i zasady postępowania. Kiedy do niego jednak dochodzi nie zawsze pamiętamy jak prawidłowo postępować. Zacznijmy od samej definicji wypadku. Zgodnie z art. 3. ust.1 Ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673) za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez jego polecenia
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy

Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje  się wypadek, któremu pracownik uległ zgodnie z art. 3 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy:

  • w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań
  • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony
  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe