Obowiązki Pracodawcy

Pracodawcą jest jednostką organizacyjną, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Do uzyskania statusu pracodawcy wystarczy więc, że jednostka organizacyjna zatrudni chociaż jednego pracownika i stanie się stroną stosunku pracy, uprawnioną do nabywania praw i zobowiązań z zakresu prawa pracy. Nie ma natomiast znaczenia forma prawna. Pracodawcą jest bowiem każda osoba prawna (spółka prawa handlowego, spółdzielnia, szkoła itd.), jednostka nieposiadająca osobowości prawnej i osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają pracowników.

Obowiązki pracodawcy wynikające z Kodeksu Pracy.

a. obowiązki względem własnej osoby „art. 2373 § 21 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pózn. zm) – Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.”

b. obowiązki względem pracowników:

  • skierować na badanie lekarskie przed rozpoczęciem pracy
  • szkolenie wstępne ogólne oraz instruktaż stanowiskowy
  • zapoznanie z ryzykiem zawodowym występującym na danym stanowisku pracy
  • zapewnianie bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  • środki ochrony indywidualnej